مشاوره  اختلال خودشیفتگی یکی از روش‌های موثر درمان این اختلال شخصیتی است. مشاور با استفاده از تکنیک‌های روان‌درمانی می‌تواند به فرد کمک کند تا با این اختلال روبرو شود و راه‌های مقابله با آن را یاد بگیرد. در طول جلسات مشاوره، فرد خودشیفته فرصت می‌یابد…