شخصیت نمایشی یا شخصیت هیستریونیک یکی از چندین و چند نوع اختلال شخصیتی شناخته‌شده است که می‌تواند در هرکدام از ما یا اطرافیان ما وجود داشته باشد. همان‌طور که گاهی جسم ما نیاز به درمان دارد، روان ما نیز نیاز به درمان یا همان روان‌درمانی…