آیا می‌توان شدیدترین نوع بیماری اختلال شخصیتی را مشخص کرد؟ براساس تحقیقاتی که از درمانگران بالینی و روانپزشکان به‌عمل‌آمده است، نمی‌توان بدترین نوع اختلال شخصیت را تعیین کرد. درست مثل این است که بخواهیم برای بیماری سرطان بپرسیم، بدترین نوع سرطان کدام است؟(مثال از نویسنده)….